Download general terms and conditions

ALGEMENE      VERKOOPVOORWAARDEN

 
1. ALGEMENE BEPALING
 

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons af te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden, door kopers of anderen op hun briefpapier, bestellings- en leverings- formulieren, nota’s etc. en/of ergens gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze verkoopvoorwaarden.

 

2. AANBIEDINGEN

 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. Orders binden ons eerst door en na onze schriftelijke aanvaarding. Iedere aanbieding dient als een geheel te worden beschouwd.
 

3. PRIJZEN

 
Opgegeven prijzen vervallen na uitlevering van de opdracht en/of met het verschijnen van de nieuwe prijslijst(en). Wij zijn –ook in het geval van nabestellingen-  steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering, alsmede na het tot stand komen van de overeenkomst plaats gehad hebbende prijsstijgingen door te berekenen.
 

4. LEVERINGSTIJD

 
De opgegeven leveringstijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt de verkoper ten aanzien van de leveringstijd geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koop.
 

5. LEVERING

 
Levering geschiedt af Zoetermeer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, het vervoer geschiedt met een vervoerder naar keuze van de verkoper en voor diens risico. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de koper een andere wijze van vervoer wordt bepaald, dan ligt het risico bij de koper. Behoorlijke deelleveringen als ook afwijkingen van de bestelhoeveelheid tot circa 10% zijn toegestaan.
 
6. BETALING
 
Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden binnen de gestelde termijn na factuurdatum op onze rekening(en) zonder enige aftrek of compensatie. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij in gebreke door het enkel verloop van die termijn en daardoor de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat hij in gebreke is, terwijl tevens alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten voor rekening van de koper zijn.
 

7. VERPAKKING

 
Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking voor rekening van de koper.
 

8. RETOURZENDINGEN

 
De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij de verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. De zending wordt dan door de verkoper voor rekening en risico van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele reclame kan worden afgeleid.
 

9. RECLAMES

 
Door de gehele of gedeeltelijke verwerking der goederen vervalt ieder recht op reclame. Reclames dienen, om geldig te zijn, 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper ingediend te zijn. Reclames wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging dienen, om geldig te zijn, bovendien door de koper op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. Reclames geven de koper geen recht zijn betalingen op te schorten, terwijl compensatie nadrukkelijk wordt uitgesloten. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuur-waarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde  goederen gratis vervangen nadat de oorspronkelijke goederen door de verkoper zijn terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 

10. OVERMACHT

 
Indien de fabriek, respectievelijk de leverancier van welke de verkoper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van de verkoper in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor de verkoper als overmacht. De verkoper is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper. In geval van overmacht, is de verkoper te zijner keuze gerechtigd- hetzij de leveringstijd met de duur te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren.
 

11. VALUTA-RISICO

 
Indien de koers van de Nederlandse valuta tegenover een of meer vreemde valuta’s na het tot stand komen van de koop en voordat de goederen zijn geleverd, een wijziging ten nadele van de Nederlandse valuta mocht ondergaan, is de verkoper gerechtigd deze koerstoeslag in rekening te brengen.
 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 
De geleverde goederen blijven ons onvoorwaardelijk eigendom, totdat de koper al hetgeen hij op grond van de door ons gedane levering aan ons verschuldigd is volledig heeft betaald.
In geval de koper niet prompt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij surseance van betaling vraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is verkoper gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 

13. MATRIJZEN EN GEREEDSCHAPPEN

 
Alle matrijzen en gereedschappen waarvoor een deel der aanmaakkosten door de verkoper zijn betaald blijven het eigendom van de verkoper zolang hiervoor geen nadere overeenkomst met de koper is gemaakt. Risico en verzekering der matrijzen is voor koper. Matrijzen en gereedschappen,  ook die volledig door de koper gefinancierd zijn, worden gratis door ons opgeslagen, echter volledig en geheel voor risico van de koper die dan ook zelf voor verzekering zal dienen zorg te dragen. Indien de koper zijn matrijzen en of gereedschappen weg wilt halen bij de verkoper dan zijn alle kosten voor het verpakken en verzenden voor de koper.
 

14. AFWIJKENDE BEDINGINGEN OF VOORWAARDEN

 
Aanvullende of afwijkende bedingingen of voorwaarden zijn allen van kracht, indien dit schriftelijk tussen koper en verkoper is overeengekomen.
 

15. TOEPASSELIJK RECHT

 
Op deze overeenkomst en op overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 

16. RECHTELIJKE COMPETENTIE

 
Alle geschillen, welke uit onze overeenkomsten voortvloeien of daarmee verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde Rechte te ’s-Gravenhage of door de bevoegde Rechte van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.